หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

หนังสือราชการ

ห้องสนทนา

ติดต่อเรา

Web

วันที่ 1- 7 พฤศจิกายน สัปดาห์สุขภาพจิต   วันที่ 14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก วันที่ 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก

Welcome To Bankhok Heallth District Offce

หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน


สถิติชีพ

อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม
สาเหตุการป่วย
สาเหตุการตาย
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยระบาดวิทยา

สถานีอนามัย

สถานีอนามัยสุมข้าม
สถานีอนามัยนาขุม
สถานีอนามัยม่วงเจ็ดต้น
สถานีอนามัยห้วยน้อยกา
สถานีอนามัยห้วยไผ่

กลุ่มงานในสำนักงาน

งานบริหาร
งานพัฒนายุทธศาสตร์
งานประกันสุขภาพ
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานงานระบาดวิทยา
งานสุขภาพภาคประชาชน

เครือข่ายเพื่อนบ้าน

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลบ้านโคก

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลลับแล
โรงพยาบาลตรอน
โรงพยาบาลพิชัย
โรงพยาาบาลน้ำปาด
โรงพยาบาลฟากท่า
โรงพยาบาลท่าปลา
โรงพยาบาลทองแสนขัน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแพิชัย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มลาผักผ่อน
แบบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
แบบบฟอร์มเบิกเงินการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเบิกเงินรักษาพยาบาล


คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
คู่มือปฏิบัติงานระบบแฟ้มเอกสาร
คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารบรรณ

ข้อมูลอื่นที่สำคัญ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
บันทึกการฝึกอบรม
แผนงานโครงการ

บันทึกข้อมูล

บันทึกการคัดกรองโรคซึมเศร้า
บันทึการตรวจคักรองความเสี่ยง
บันทึกข้อมูล อสม.
บันทึกการให้บริการแพทย์แผนไทย

สถิติผู้เข้าชม


ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์นายรณภพ เกตุทอง
สาธารณสุขอำเภอบ้านโคก


ตารางการประชุม/ปฏิบัติงาน

วันที่ประชุม สถานที่ประชุม เวลา เรื่องที่ประชุม ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ

14 ธ.ค.55

ห้องประชุมคอนเวนชั่นออล์

08.30-16.30

การจัดทำบัญชีเกณ์คงค้าง

ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง

1.นำ note book
2.ปลั๊กไฟ
3. แผ่น DVD จำนวน 1 แผ่น

14 ธ.ค.55

โรงแรมฟรายเดย์

08.00-16.30

การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น

ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น ,รพ.สต.ห้วยไผ่, อบต.ม่วงเจ้ดต้น, เทศบาล

 
27-28 ธ.ค.55 สสอ.เมือง 08.00-16.30 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพข้อมูล ผู้ป่วยนอกรายบุคคล ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. นำNotebook มาด้วย
25-26 ธ.ค.55 คณะนิเทศ สสอ.บ้านโคก นิเทศงานสาธารณสุขรอบแรก ในพื้นที่อำเภอบ้านโคก
 

วันที่สำคัญ

สาระความสำคัญ

10 ธันวาคม 2555 ประวัติวันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม 2555 วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2555 วันสิ่งแวดล้อมไทย
1 ธันวาคม 2555 วันเอดส์โลก
 

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ....ภาพกิจกรรม

คลื่นฮิตติดดาว

การจัดกิจกรรมแข่งขันฮูล่าฮูประดับอำเภอ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม ....ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเครือข่าย SRRT ระดับตำบลโดยมีสาธารณสุขอำเภอเป็นประธานในการจัดอบรม ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมภูเวียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก ...ภาพกิจกรรม

การจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในภาคเช้า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก ...ภาพกิจกรรม

 

 

หนังสือราชการ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554...
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและชี้แจง โครงการสาธารณสุขรามใจต้านภัยยาเสพติด..
สำเนาคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
สำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ
สำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์  เรื่อง การมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
สำเนาคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

การส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ปี 2555...

ด่วนที่สุด:เกณฑ์ประกวด สอ./สสอ. ดีเด่น ปี 2554 (ล่าสุด) คลิ๊กดู
ดาวน์โหลด ชุดอัพเดต JHCIS (2010-10-01) ล่าสุดุดู แล้วอย่าลืมทำตามคำแนะนำนะค่ะ
ตรวจสอบ 18 แฟ้ม
คลิ๊ก

 
 
   
     
 

Home | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180
โทร 055-486045

webmaster : นายรณภพ เกตุทอง

ผู้ช่วย webmaster : นางสาวพรรณี ปัญญาว่อง
e-mail : bankhok1@gmail.com,ban_khok1@hotmail.com